JULKISET HANKINNAT

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista sääntelee valtion ja kuntien viranomaisten sekä muiden hankintayksiköiden palvelu- ja tavarahankintojen kilpailuttamista. Hankintayksikön on käytettävä hyväksi olemassa olevat kilpailuolosuhteet, kohdeltava hankintamenettelyn osallistujia tasapuolisesti ja syrjimättä sekä toimittava avoimesti ja suhteellisuuden vaatimukset huomioon ottaen.

Toimistomme avustaa sekä yrityksiä että hankintayksikköjä kaikissa julkisten hankintojen juridiikkaan liittyvissä asioissa. Yritykset tarvitsevat usein asiantuntevaa apua tarjouksen laatimisessa, tehdyn hankintapäätöksen lainmukaisuuden tulkinnassa ja virheellistä hankintamenettelyä tai –päätöstä koskevassa muutoksenhaussa.

Palveluitamme

  • tarjouskilpailujen suunnittelu ja hankinta-asiakirjojen laatiminen
  • tarjousten laadinnassa avustaminen ja kommentointi
  • oikeudenkäynnit markkinaoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa
  • hankintaoikaisuvaatimukset hankintayksiköille
  • vahingonkorvausmenettelyt hankintasäännösten rikkomistapauksissa.

Ota yhteyttä: