VAHINGONKORVAUS- JA VAKUUTUSKORVAUSASIAT

Pyrimme Factassa ratkaisemaan vahingonkorvaus- ja vakuutuskorvausasiat sovittelun keinoin. Ellei neuvotteluratkaisuun päästä, vaihtoehtona on päätöksen hakeminen oikeusteitse. Näistä oikeudenkäynneistä juristeillamme on runsaasti kokemusta.

Sopimusperusteinen vastuu tarkoittaa sopimuskumppanille sopimuksen rikkomisella aiheutettujen vahinkojen korvaamista. Sopimuksenulkoinen vastuu puolestaan tarkoittaa tilannetta, jossa osapuolten välillä ei ole sopimusta, vaan vastuu johtuu muusta, lakiin perustuvasta korvausperusteesta.

Pääsääntönä on, että sopimukset on pidettävä. Jos toinen sopijapuoli rikkoo sopimuksenmukaisia velvollisuuksiaan, on rikkomuksen kohteeksi joutuneella oikeus päästä samaan asemaan kuin jos sopimus olisi pidetty sopimusehtojen mukaisesti. Joskus tarvitaan sopimustulkintaa siitä, mikä oli sopimuksen sisältönä ja osapuolten tarkoituksena.

Rikkomuksen laadulta ja vahingon määrältä vaaditaan myös tiettyä olennaisuutta. Vahingonkorvauksen lisäksi kyseeseen voi tulla hinnanalennus, ja virheen ollessa olennainen ja merkittävä, myös kaupan purku.

Tullakseen korvatuksi, sopimusperusteisen vahingon tulee olla syy-yhteydessä toisen osapuolen rikkomukseen. Yleisiin sopimusoikeudellisiin periaatteisiin kuuluvat vahingon kärsineen velvollisuus kohtuudella pyrkiä vahingon rajoittamiseen sekä niin sanottu rikastumiskielto, joka tarkoittaa, että vahingon aiheuttaneen on korvattava todellinen vahinko, mutta ei enempää. Vahingon kärsineen on osoitettava paitsi syy-yhteys sopimuskumppanin moitittavaan menettelyyn, myös vahingon määrä.

Jos vakuutussopimuksen ehtojen tulkinnasta tulee kiistaa, on hyvä ennakkovalmistautuminen ja oikeuskäytännön tutkiminen ensiarvoisen tärkeää. Usein sopimukseen päästään neuvotteluteitse, mutta joskus lausuntoja pyydetään vakuutusalan lautakunnilta tai ratkaisu haetaan yleisestä tuomioistuimesta. Factassa on kokemusta sekä vakuutuksenottajan että vakuutusyhtiöiden avustamisesta. Tämä antaa taustaa arvioida ongelmatilanteita puolin ja toisin.

Ota yhteyttä: