YMPÄRISTÖOIKEUS

Ympäristöoikeus on laaja ja monitasoinen oikeudenala, joka kasvattaa jatkuvasti merkitystään ja vaikuttaa useiden yritysten päivittäiseen liiketoimintaan. Ympäristöoikeusnäkökohdat saattavat olla keskeisiä esimerkiksi yri­tys­kau­poissa sekä kiin­teis­tö- ja ra­hoi­tus­jär­jes­te­lyissä.

Ympäristöoikeudelliset asiat liittyvät esimerkiksi

  • kaavoitukseen, alueiden käyttöön, ympäristön käytön suunnitteluun ja rakentamiseen (lunastukset, ympäristövaikutusten arviointi YVA jne.),
  • ympäristönsuojeluun (ympäristöluvat ja lupaehtojen noudattaminen, ympäristön pilaantumisen torjunta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperän ja pohjaveden suojelu tai pilaantuminen, meluntorjunta, kemikaalisääntely, jätteistä aiheutuvien haittojen sääntely, tuottajavastuu, jätehuolto jne.)
  • ympäristövastuuseen ja ympäristövahinkojen korvaamiseen
  • luonnon- ja kulttuurinsuojeluun (luonnonsuojelualueiden perustaminen, rauhoitukset ja lunastukset, lajisuojelu, rakennussuojelu, muinaismuistojen suojelu jne.)
  • ympäristöjohtamiseen ja ympäristöjärjestelmiin
  • ympäristörikoksiin
  • resurssitehokkuuteen ja kestävään kehitykseen
  • luonnonvarojen hyödyntäminen (maa-ainesten ottaminen, kaivokset, metsästys, kalastus jne.)
  • vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä vesistörakentamiseen.

Ympäristöoikeudellisia asioita käsitellään ja ratkaistaan hallinto-, siviili- ja rikosprosesseissa (käräjäoikeus, maaoikeus, hallinto-oikeus, hovioikeus, KKO ja KHO) sekä toimitusmenettelyissä.

Asiakkainamme on yrityksiä, kuntia, muita yhteisöjä ja yksityisasiakkaita erilaisissa ympäristöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Olemme hoitaneet toimeksiantoja myös ministeriölle ja muille valtion viranomaisille.

Oikeudenalan nopea kehitys ja kansainvälistyminen ovat johtaneet siihen, että ympäristöoikeudelliset asiat ovat usein monimutkaisia ja erityisosaamista vaativia. Factassa ympäristöoikeusasiat hallitaan syvällisesti.

Lue lisää: