YMPÄRISTÖOIKEUS

Ympäristöoikeus on laaja ja monitasoinen oikeudenala, joka kasvattaa jatkuvasti merkitystään. Ympäristöoikeus ohjaa ihmisten ja erilaisten yhteisöjen toimintaa suhteessa ympäristöön. Oikeudenalan keskeisiä tehtäviä ovat ympäristövastuun järjestäminen, ympäristön- ja luonnonsuojelu sekä ympäristön käyttöön liittyvien konfliktien ehkäiseminen ja ratkaiseminen.

Ympäristöoikeudelliset asiat liittyvät esimerkiksi

  • ympäristönsuojeluun (ympäristöluvat ja lupaehtojen noudattaminen, ympäristön pilaantumisen torjunta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperän ja pohjaveden suojelu tai pilaantuminen, meluntorjunta, kemikaalisääntely, jätteistä aiheutuvien haittojen sääntely, tuottajavastuu, jätehuolto jne.)
  • ympäristönkäytön suunnitteluun (kaavoitus, lunastukset, ympäristövaikutusten arviointi YVA jne.)
  • ympäristövastuuseen ja ympäristövahinkojen korvaamiseen
  • luonnon- ja kulttuurinsuojeluun (luonnonsuojelualueiden perustaminen, rauhoitukset ja lunastukset, lajisuojelu, rakennussuojelu, muinaismuistojen suojelu jne.)
  • ympäristöjohtamiseen ja ympäristöjärjestelmiin
  • ympäristörikoksiin
  • resurssitehokkuuteen ja kestävään kehitykseen
  • luonnonvarojen hyödyntäminen (maa-ainesten ottaminen, kaivokset, metsästys, kalastus jne.)
  • vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä vesistörakentamiseen
  • alueiden käyttöön ja rakentamiseen.

Ympäristöoikeudellisia asioita käsitellään ja ratkaistaan hallinto-, siviili- ja rikosprosesseissa (käräjäoikeus, maaoikeus, hallinto-oikeus, hovioikeus, KKO ja KHO) sekä toimitusmenettelyissä.

Oikeudenalan nopea kehitys ja kansainvälistyminen ovat johtaneet siihen, että ympäristöoikeudelliset asiat ovat usein monimutkaisia ja erityisosaamista vaativia. Factassa ympäristöoikeusasiat hallitaan syvällisesti.

Lue lisää:

Ota yhteyttä: