PILAANTUNEET MAAT (PIMA)

Haitallisia aineita voi joutua maaperään erilaisten onnettomuuksien, vahinkojen tai pitkän ajan kuluessa tapahtuneiden vähittäisten päästöjen seurauksena. Pilaantumisen syynä voi olla esimerkiksi alueella harjoitettu toiminta, vanha vuotanut öljysäiliö tai aiempi käytäntö haudata jätteitä maahan. Yleisimmät riskialttiit toimialat ovat polttoaineen jakelu, kaatopaikat sekä moottoriajoneuvojen huolto ja korjaus. Aineet voivat kulkeutua maaperässä pohjaveteen, vesistöön tai levitä ympäröiville alueille. Haitalliset ympäristö- ja terveysvaikutukset saattavat tulla ilmi vasta vuosikymmenten jälkeen.

Ensisijaisesti pilaantuneen alueen tutkimisen ja puhdistamisen maksaa pilaantumisen aiheuttaja. Toissijaisesti puhdistamisvastuuseen voi joutua alueen haltija ja viimesijaisesti kunta. Vanhoissa pilaantumistapauksissa vastuukysymykset saattavat olla tulkinnanvaraisia lainsäädännön aukollisuuden vuoksi.

Mikäli alue todetaan pilaantuneeksi, vastuullisen on ryhdyttävä toimenpiteisiin haittojen ja riskien vähentämiseksi hyväksyttävälle tasolle, joka riippuu alueen nykyisestä tai tulevasta maankäytöstä sekä pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle mahdollisesti aiheutuvasta vaarasta tai haitasta. Puhdistamiseen ryhtymisestä on tehtävä ilmoitus tai haettava ympäristölupaa viranomaiselta.

Ympäristönsuojelulain mukaan maa-alueen luovuttajan tai vuokraajan on esitettävä uudelle omistajalle tai haltijalle käytettävissä olevat tiedot alueella harjoitetusta toiminnasta sekä jätteistä tai aineista, jotka saattavat aiheuttaa tai ovat aiheuttaneet pohjaveden tai maaperän pilaantumista, sekä alueella mahdollisesti tehdyistä tutkimuksista tai puhdistustoimenpiteistä.

Ympäristönsuojelulain pohjaveden ja maaperän pilaamiskielto on ehdoton. Pilaantumisen aiheuttaja voi joutua rikosoikeudelliseen vastuuseen, mikäli pilaantuminen on aiheutunut sääntelyn tai lupamääräysten vastaisesta toiminnasta tai jos puhdistamisvastuu laiminlyödään. Viranomainen voi myös määrätä hallintopakkotoimin puhdistamisvastuullisen toteuttamaan vastuunsa.