YMPÄRISTÖOIKEUS

Ympäristöoikeus on laaja ja monitasoinen oikeudenala, joka kasvattaa jatkuvasti merkitystään ja vaikuttaa useiden yritysten päivittäiseen liiketoimintaan. Ympäristöoikeusnäkökohdat saattavat olla keskeisiä esimerkiksi yrityskaupoissa sekä kiinteistö- ja rahoitusjärjestelyissä. Asiakkaamme ovat yrityksiä, kuntia, muita yhteisöjä ja yksityisasiakkaita erilaisissa ympäristöoikeudellisissa toimeksiannoissa.

Ympäristöoikeudelliset asiat liittyvät esimerkiksi:

  • kaavoitukseen, alueiden käyttöön, ympäristön käytön suunnitteluun ja rakentamiseen (mm. lunastukset, ympäristövaikutusten arviointi YVA)
  • ympäristönsuojeluun (mm. ympäristöluvat ja lupaehtojen noudattaminen, ympäristön pilaantumisen torjunta, ilmansuojelu, vesiensuojelu, maaperän ja pohjaveden suojelu tai pilaantuminen, meluntorjunta, jätteistä aiheutuvien haittojen sääntely, jätehuolto)
  • ympäristövastuuseen ja ympäristövahinkojen korvaamiseen
  • luonnon- ja kulttuurinsuojeluun (mm. luonnonsuojelualueiden perustaminen, rauhoitukset ja lunastukset, lajisuojelu, rakennussuojelu, muinaismuistojen suojelu)
  • ympäristörikoksiin
  • luonnonvarojen hyödyntäminen (mm. maa-ainesten ottaminen, kaivokset, metsästys, kalastus)
  • vesivarojen käyttöön ja hoitoon sekä vesistörakentamiseen

Oikeudenalan nopea kehitys ja kansainvälistyminen ovat johtaneet siihen, että ympäristöoikeudelliset asiat ovat usein monimutkaisia ja erityisosaamista vaativia.

Avustamme asiakkaitamme niin hallinto-, siviili- kuin rikosprosesseissa (käräjäoikeus, maaoikeus, hallinto-oikeus, hovioikeus, KKO ja KHO) sekä toimitusmenettelyissä.

Lue lisää:

Ota yhteyttä: