Useissa muuttovoittoisissa kaupungeissa ollaan saman haasteen edessä: uusia asuntoja tarvitaan julkisen liikenteen ja palvelujen läheisyyteen. Rakennusmaan loppuessa ratkaisun tarjoaa täydennysrakentaminen, jolla tarkoitetaan jo olemassa olevan kaupunkirakenteen sisällä tapahtuvaa uutta rakentamista. Täydennysrakentaminen onkin siis vaihtoehto uudisrakentamiselle.

Täydennysrakentamisessa on useita vaihtoehtoja. Rakennukseen voidaan luoda lisää asuintilaa muuttamalla olemassa olevien tilojen käyttötarkoitusta, esimerkiksi muuttamalla ullakko- tai kellaritilat asunnoiksi. Tilaa voidaan luoda myös ulkopuolelta päin, laajentamalla rakennusta lisäosalla tai rakentamalla lisäkerroksia talon päälle. Vaihtoehtona toimii myös purkava uudisrakentaminen, jossa rakennus puretaan kokonaan korkeamman rakennuksen tieltä.

Täydennysrakentamisesta voivat hyötyä kaikki. Tarkastellaan vaikka lisäkerrosten rakentamista, joka on kannattavinta tiheästi rakennetuilla alueilla. Taloyhtiö voi hankkia varoja luovuttamalla lisäkerroksen rakennusoikeuden urakoitsijalle osakeantia vastaan. Osakeannista saaduilla varoilla taloyhtiö voi kustantaa esimerkiksi remontteja. Lisäkerroksen rakentamisen ajoittaminen peruskorjausten yhteyteen onkin tarkoituksenmukaista sekä verotuksellisista että käytännöllisistä syistä.

Taloyhtiön lisäksi lisäkerroksista kuten muustakin täydennysrakentamisesta hyötyvät myös kaupunki ja sen asukkaat. Lisäämällä asuntojen määrää voidaan helpottaa asuntopulaa sekä hillitä asuntojen hintojen nousua tarjonnan lisääntyessä. Asuntojen lisääminen jo asutetuille alueille on kaupungillekin kannattavaa sen välttyessä uuden infrastruktuurin rakentamiselta. Nykyisen kaupunkirakenteen hyödyntäminen on myös ekologisempaa kuin asutuksen levittäminen uudisrakentamisella. Asutuksen tiivistäminen tuo mukanaan työpaikkoja sekä lisää alueiden elinvoimaa.

Tampereella kannustetaan täydennysrakentamiseen. Kaupungin asunto- ja maapolitiikan linjauksissa vuosille 2022-2025 todetaan, että kaupungin tavoitteena on pyrkiä vastaamaan 3 000 asukkaan vuosittaiseen kasvuun lähes 2 400 uudella asunnolla vuodessa. Kaupungin mukaan täydennysrakentamisen merkitys asuntotuotannossa on suuri, sillä tavoitteena on, että 80 prosenttia uusista asunnoista sijaitsisivat keskustoissa ja joukkoliikennevyöhykkeellä. Tampereella täydennysrakentaminen on toistaiseksi ollut aktiivisinta Amurin ja Tammelan kaupunginosissa.

Hyvä keino täydennysrakentamisen vauhdittamiseen ovat taloudelliset kannustimet. Rakentamishankkeen yhteydessä tontin arvo nousee, ja tällöin arvonnoususta peritään niin kutsuttua maankäyttömaksua. Tampereella ullakko- ja lisäkerroshankkeiden ohella maksusta saa huojennusta, jos täydennysrakentaminen toteutetaan erityisen vähäpäästöisenä hankkeena tai siinä käytetään puurunkoa ja -julkisivua. Tavoitteena on tehdä täydennysrakentamisesta taloudellisesti kannattavampaa taloyhtiöille. Tampereella täydennysrakentamisen kannustimia sisältäviä hankkeita on ollut vuosittain noin 3. Kaupungin tavoitteena on lisätä määrää yhdellä vuodessa.

Täydennysrakentaminen on kaupungille uudisrakentamista kestävämpi ja edullisempi tapa kasvaa.

Taloyhtiöiden kannattaisi arvioida täydennysrakentamisen potentiaalia entistä useammin tulevaisuudessa kaupunkien keskustojen käydessä entistä ahtaammiksi. Arviointiin on hyvä ottaa mukaan heti alusta alkaen rakennusalan asiantuntija sekä asianajaja, jotka auttavat löytämään parhaan vaihtoehdon toteutukselle sekä taloudellisesti että teknisesti. Asianajotoimisto Factasta löytyy asiantuntemusta täydennysrakentamisen yhtiö- ja vero-oikeudelliseen puoleen ja on avustanut useissa taloyhtiöiden täydennysrakennushankkeissa.