Kun verotuksesta on varmistuttava

Yrityksen suunnitellessa sukupolvenvaihdosta tai muita suuria muutoksia, on hyvä varmistaa etukäteen, että asiat etenevät ilman ongelmia ja kaikki tarpeellinen tulee huomioitua. Tiesithän, että asianajaja on näissä suurissa muutoksissa erinomainen kumppani?

verotus

Palvelumme yhtiöille

Factan asiantuntijat avustavat yhtiöasiakkaitamme monenlaisissa verotukseen liittyvissä asioissa.

Asiantuntijamme ovat avustaneet useissa onnistuneissa sukupolvenvaihdoksissa, joissa yritystoiminta on siirretty jatkavalle perheenjäsenelle tai muulle lähipiirin henkilölle. Sukupolvenvaihdoksen huolellinen valmistelu tuo merkittävää taloudellista hyötyä. Factan asiantuntijat avustavat asiakkaitamme vaihtoehtojen kartoittamisesta lähtien koko sukupolvenvaihdosprosessin ajan.

Palvelumme yksityishenkilöille

Asiantuntijamme avustavat useiden vuosikymmenten kokemuksella asiakkaitamme yksityishenkilön verotuksellisissa asioissa. Palvelemme asiakkaita tarjoamalla ennakoivaa perintösuunnittelua esimerkiksi antamalla neuvontaa perintö- ja lahjaverotuksellisissa kysymyksissä. Asiantuntijatiimimme auttaa kartoittamaan eri vaihtoehtoja omaisuuden siirtämiseksi seuraaville sukupolville tai muille tahoille verotuksellisesti tehokkaasti.

Avustamme asiakasyrityksiämme monenlaisissa verotukseen liittyvissä asioissa, mukaan lukien:

Yhteisöillä on mahdollisuus pyytää Verohallinnolta ennakollista keskustelua haastaviin verokysymyksiin liittyen, kuten yritysjärjestelyiden verovaikutuksiin. Verohallinto arvioi pyynnön saatuaan soveltuuko maksuton ennakollinen keskustelu tilanteeseen. Yhteisö voi valtuuttaa myös asiantuntijan edustamaan yhteisöä keskusteluissa, joihin osallistuu vähintään kaksi Verohallinnon asiantuntijaa. Käydystä keskustelusta yhteisö saa kirjallisen ohjauksen suullisesti annetun ohjauksen lisäksi. Yhteisön tehtävänä on kuitenkin tehdä lopullinen päätös keskustelujen pohjalta ja Verohallinnon lopullinen ratkaisu veroasiaan selviää verotuspäätöksessä. Yhteisö voi hakea ennakollisen keskustelun jälkeenkin Verohallintoa sitovaa muutoksenhakukelpoista ennakkopäätöstä verotuskysymykseen.
Yrityksillä ja yhteisöillä on mahdollisuus hakea omiin yksilöityihin verokysymyksiinsä ennakkoratkaisu Verohallinnolta. Ennakkoratkaisupäätös on maksullinen, joten asiantuntijamme auttavat myös arvioimaan ennakkoratkaisun tarkoituksenmukaisuutta. Ennakkoratkaisuhakemuksen käsittely edellyttää riittävää selvitystä verotuskysymyksestä tai esimerkiksi suunnitellusta yritysjärjestelystä. Hakemuksen huolellinen laatiminen usein nopeuttaa päätösprosessia. Ennakkoratkaisu sitoo Verohallintoa päätöksessä määritetyn voimassaoloajan. Ennakkoratkaisuun tyytymätön yritys tai yhteisö voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Lisäksi Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta ennakkoratkaisuun. Ennakkoratkaisulla vältytään jälkikäteisiltä tulkintaerimielisyyksiltä ja varmistetaan suunnitelmien sujuva eteneminen. Myös yksityishenkilöiden on mahdollista hakea ennakkoratkaisua tiettyihin lahja- ja perintöverotuskysymyksiin.
Verohallinto valvoo lainsäädännön noudattamista tekemällä verotarkastuksia. Verotarkastuksessa käydään läpi yrityksen liiketoiminta ja kirjanpito sekä Verohallinnolle tehdyt ilmoitukset. Verotarkastuksessa yritykset saavat myös neuvontaa ja ohjausta esille nousseissa asioissa. Verotarkastus voikin olla hyödyllinen tilaisuus saada luottamuksensuojaa askarruttaneeseen tulkinnanvaraiseen tilanteeseen. Luottamuksensuojan myötä verotarkastajan tekemä laintulkintakannanotto luo ennustettavuutta tulevaan verotukseen. Asiantuntijamme avustavat yrityksiä verotarkastuksiin valmistautumisessa, käytävissä keskusteluissa ja tarvittaessa laatii vastineen verotarkastuskertomukseen asiakkaan puolesta Verohallinnolle.
Asianajotoimisto Factan asiantuntijat ovat apuna, mikäli veropäätökseen on tarpeen hakea muutosta. Laadimme veroasioita koskevia oikaisuvaatimuksia ja verovalituksia verotuksen oikaisulautakunnalle, hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hoidamme myös hallintotuomioistuimen suullisia käsittelyjä.
Lahja tarkoittaa, että omaisuutta siirretään toiselle henkilölle ilman korvausta. Siirrettävä omaisuus voi olla esimerkiksi rahaa, arvopapereita, kiinteistöjä tai arvoesineitä. Lahjansaajan on maksettava lahjaveroa, mikäli lahjan arvo on vähintään 5 000 euroa. Lahjaveroa on maksettava myös pienemmistä lahjoista, mikäli lahjansaaja on saanut kolmen vuoden aikana samalta lahjoittajalta useita lahjoja, joiden yhteisarvo on vähintään 5 000 euroa. Lahjaveron määrään vaikuttaa lahjan arvon lisäksi lahjan antajan ja saajan välinen sukulaisuussuhde. Lahjoitukset vaikuttavat usein myös perinnönjakoon ja perintöverotukseen. Rintaperillisille annetut lahjat katsotaan lähtökohtaisesti ennakkoperinnöksi. Ennakkoperinnöstä maksetaan lahjavero, joka otetaan myöhemmin huomioon perinnönjaossa. Lahja ei kuitenkaan ole ennakkoperintöä, mikäli lahjakirjassa on tämä erikseen todettu. Usein myöskään kaikille rintaperillisille annettuja samansuuruisia lahjoja tai ainoalle rintaperilliselle annettua lahjaa ei pidetä ennakkoperintönä. Lahjaveron suuruuteen voi vaikuttaa hallintaoikeuden pidättämisellä, joka voidaan pidättää eliniäksi tai määräajaksi. Huolellisella suunnittelulla lahjoituksilla voi vaikuttaa suuresti sekä lahja- että perintöveron määrään.
Sukupolvenvaihdos koskettaa lähivuosina monia suomalaisyrityksiä, kun suuret ikäluokat jäävät eläkkeelle. Sukupolvenvaihdoksessa yritystoiminta siirretään toimintaa jatkavalle lapselle tai muulle lähisukulaiselle. Sukupolvenvaihdos on siten yrityksen omistajuuden vaihtumisen erikoistapaus. Oleellisin ero verrattuna perinteiseen yrityskauppaan on se, että järkevästi toteutettuna sukupolvenvaihdoksessa on saavutettavissa huomattaviakin verotuksellisia etuja. Sukupolvenvaihdoksissa käytetään usein tavallista pienempiä kauppahintoja sekä lahjoituksia ja erilaisia variaatioita näiden väliltä. Sukupolvenvaihdos on kuitenkin jokaisessa yrityksessä yksilöllinen tapahtuma eikä sen toteuttamiseen ole olemassa yhtä oikeaa mallia. Monesti sukupolvenvaihdosprosessi voi kestää jopa useita vuosia ja sen suunnittelu kannattaakin aloittaa joissain tilanteissa vuosia ennen itse sukupolvenvaihdosta. Sukupolvenvaihdokseen liittyy usein verotuksen lisäksi monenlaisia yhtiöoikeudellisia ja perintöoikeudellisia kysymyksiä, joihin on mahdollista varautua jo etukäteen. Ennen varsinaista sukupolvenvaihdosta voi olla hyödyllistä tehdä esimerkiksi erityyppisiä järjestelyitä yhtiön rakenteessa tai osakekannassa. Ennen sukupolvenvaihdosta voidaankin päätyä tekemään erilaisia yhtiömuodon muutoksia sekä muutoksia yrityksen yhtiösopimukseen, toteuttaa osingonjako, tehdä suunnattu osakeanti tai esimerkiksi hankkia yhtiön omia osakkeita.
Perintönä tai testamenttina saadusta omaisuudesta on maksettava perintöveroa. Poikkeuksena ovat alle 20 000 euron suuruiset perintöosuudet, jotka ovat verovapaita. Perukirja ja mahdollinen testamentti määrittelevät sen, minkä kokoisesta perintöosuudesta jokainen perinnönsaaja maksaa veroa. Perinnön- ja testamentinsaajat on jaettu kahteen eri veroluokkaan sen mukaan, mikä on heidän sukulaisuussuhteensa perinnönjättäjään. Perintövero on merkittävä kuluerä, jonka suuruuteen perintöä vastaanottava voi kuitenkin vaikuttaa erilaisin keinoin. Perinnöstä on esimerkiksi mahdollista luopua ja siirtää perintö seuraavalle sukupolvelle, mikä säästää veroja yhden sukupolven osalta. Luopumisen avulla perintöosuutta on myös mahdollista jakaa useammalle saajalle, jolloin omaisuudesta maksettavan veron määrä pienenee. Luopuminen on kuitenkin tehtävä oikein, jotta verottaja ei tulkitse toimea lahjoitukseksi ja jotta voidaan välttää tilanne, jossa perintöveron lisäksi maksettavaksi määrätään lahjavero. Myös perittävä itse voi etukäteen vaikuttaa perintöveron suuruuteen. Kun perintöverotukseen varaudutaan jo etukäteen ja suunnittelu aloitetaan hyvissä ajoin, voi verotuksessa säästää suuriakin summia.
Yritysjärjestelyihin liittyy useita verotuksellisia näkökohtia. Erilaisia yritysjärjestelyitä ovat esimerkiksi yrityksen sulautuminen, jakautuminen, liiketoiminnan siirto sekä osakevaihto. Yritysjärjestelyitä koskee kotimaisten lakien ohella yritysjärjestelydirektiivi, jonka säännökset on otettava huomioon yritysjärjestelyitä suunniteltaessa ja toteutettaessa. Yritysjärjestelyt ovat usein monimutkaisia ja niiden onnistunut hoitaminen edellyttää kokemusta ja asiantuntemusta yritysjärjestelysääntelystä ja muista asiaan vaikuttavista seikoista, jotta yrityksen ja yritysjärjestelyn koko potentiaali saadaan hyödynnettyä ja vältytään verotukseen liittyviltä yllätyksiltä.

Yritysjärjestelyt vaativat yhtiöoikeudellisen osaamisen lisäksi hyvää vero-osaamista. Me voimme laatia yritysjärjestelyyn liittyvät tarvittavat ennakkoratkaisuhakemukset Verohallintoon ja varmistaa järjestelyn verokäsittely.

Yhteistyö Asianajotoimisto Factan kanssa mahdollistaa yritysjärjestelyiden optimaalisen toteuttamisen.
Olemme olleet mukana useissa yrityskaupoissa eri toimialoilla edustaen joko myyjää tai ostajaa. Yrityskaupan läpivientiin kannattaa varata riittävästi aikaa, jotta kaupan toteutusvaihtoehdot on mahdollista suunnitella. Yrityskaupan valmistelu alkaa tavoitteen asettamisella: mietitään, onko kaupan kohteena koko yritys vai osa siitä, kenelle myydään tai mistä ostettava kohde löytyy, milloin yrityskauppa toteutuu ja millä hinnalla sekä ehdoilla kauppaan lähdetään. Yrityskaupan muoto vaikuttaa siihen, mitä veroseuraamuksia kaupalla on ja ketä verotetaan.

Yhteistyö Asianajotoimisto Factan kanssa mahdollistaa yrityskaupan optimaalisen toteuttamisen myös verotuksen osalta ja hoidamme kaikki tarvittavat veroilmoitukset ja ilmoitukset
Avustamme erilaisissa omistajien verotukseen liittyvissä asioissa. Omistajayrittäjän verotuksessa voi olla tarpeen suunnitella optimaalista palkan ja osingon välistä suhdetta tai muuttaa yhtiön omistusta perheen sisällä tai muiden yhtiön omistajien kesken. Lisäksi toisinaan saattaa olla tarpeen harkita kiinteistön omistuksen eriyttämisestä tai yritystoiminnan harjoittamista toisessa yritysmuodossa. Omistajayrittäjällä verokysymykset saattavat liittyä myös erilaisiin peitellyn osingon verotuksen tilanteisiin. Toisinaan omistajayrittäjän asia saattaa koskea Verohallinnon esittämää arvioverotusta tai veron kiertämistä koskevaa esitystä.

Asianajotoimisto Factan asiantuntijat ovat apunasi myös kaikissa omistajayrittäjän veroasioissa.

Yhtiöihin liittyvissä asioissa sinua palvelevat

Lisätietoa yrittäjien pykäläviidakosta