Kun pykälistä väännetään kättä

”Parempi laiha sopu kuin lihava riita” on vanha viisaus, ja viisainta onkin sovitella asioita muualla kuin leivättömän pöydän ääressä. Mutta jos päädytään oikeuteen, puhuu Facta puolestasi pitkällä kokemuksella.  

Factan asiantuntijat avustavat sinua useiden vuosikymmenien kokemuksella monenlaisissa riita-asioissa niin yleisissä tuomioistuimissa kuin välimiesoikeudessakin.  

Riita-asioissa on olennaista selvittää asiakkaan menestymismahdollisuudet asiassa ja arvioida mahdollista sovintoratkaisua niiden näkökulmasta. Sovintoa ei kuitenkaan aina ole mahdollista saavuttaa, jolloin tuomioistuinprosessi on usein ainoa vaihtoehto asian ratkaisemiseksi. Riita-asian menestyksekäs hoitaminen edellyttää erityistä osaamista riitaan liittyvästä oikeudenalasta. Ole yhteydessä niin katsotaan oikea henkilö hoitamaan juuri sinun asiaasi. 

Useimmissa riita-asioissa sinulla on mahdollisuus saada oikeudellisen avustajan käyttämisestä aiheutuvia kustannuksia katettua esimerkiksi yritysvakuutukseen tai kotivakuutukseen kuuluvasta oikeusturvavakuutuksesta. 

Asiantuntemukseemme kuuluvat muun ohella seuraavat riita-asiat:

Sopimusoikeus on oikeudenala, joka määrittelee pelisäännöt muun muassa sopimushäiriötilanteita varten. Sopimusoikeus onkin ainakin jollain tavalla tuttua monelle yrittäjälle, sillä yrityksiä sitovat sen toiminnan aikana useat erityyppiset sopimukset. Joskus sopimukset ja niiden tulkinta ja täytäntöönpano saattavat kuitenkin aiheuttaa erimielisyyttä sopimuskumppaneiden välillä. Tällaisessa tilanteessa sopimuksen osapuolet voivat halutessaan pyrkiä välttämään sopimustaan koskevan riidan tuomioistuinkäsittelyn hakemalla riitaan ratkaisua neuvotteluiden tai sovintomenettelyn kautta. Vapaamuotoisten sopimusneuvotteluiden avulla on mahdollista säästää kustannuksissa verrattuna kalliiseen tuomioistuinprosessiin sekä vaikuttaa aktiivisesti riidanratkaisun lopputulokseen. Myös vapaamuotoisen riidanratkaisun nopeus on selkeä etu verrattuna hitaisiin ja kankeisiin tuomioistuinkäsittelyihin. Neuvotteluissa on myös mahdollista ottaa huomioon sellaisia seikkoja, joita tuomioistuinkäsittelyssä ei voida huomioida. Sopimusriitatilanteessa voit kääntyä Factan kokeneiden asiantuntijoiden puoleen, joilla on kokemusta vaativistakin sopimusriidoista ja niiden ratkaisemisesta neuvotteluteitse. Tarvittaessa edustamme päämiehiämme myös sopimusriitoja koskevissa tuomioistuinkäsittelyissä tai välimiesmenettelyssä.
Kun kaikki sujuu hyvin, työnantajan ja työntekijän välillä vallitsee keskinäisen kunnioituksen ja yhteistyön suhde. Valitettavasti osapuolten välille syntyy toisinaan erimielisyyksiä, jotka liittyvät esimerkiksi työsuhteen päättämistilanteisiin, palkanmaksuun tai noudatettavaan työaikaan. Ensimmäinen merkki työasian riitaantumisesta on usein selvityspyyntö tai vaatimuskirjelmä, jossa työntekijä esimerkiksi vaatii työnantajalta palkkasaatavia tai korvauksia. Tällaisen kirjelmän saatuaan työnantajan on järkevää pyrkiä ratkaisemaan asia neuvotteluteitse ennen sen varsinaista riitauttamista tuomioistuimessa. Työriita-asia voi kuitenkin tulla vireille myös suoraan käräjäoikeuteen toimitetulla haastehakemuksella. Työntekijän ja työnantajan välisiä riitoja käsitellään yleisissä tuomioistuimissa, kun taas työehtosopimuksen sisällöstä tai rikkomisesta syntyneet oikeusriidat kuuluvat työtuomioistuimen toimivaltaan. Factan juristit tarjoavat oikeudellista neuvontaa sekä työnantaja- että työntekijäosapuolille työriita-asioissa sekä tarvittaessa edustavat päämiehiämme myös tuomioistuimissa työsuhteita koskevissa riitatilanteissa.
Osakeyhtiön toimintaa sääntelevät osakeyhtiölaki ja yhtiön oma yhtiöjärjestys. Myös osakassopimuksilla on mahdollista sopia osakkaiden oikeuksista ja velvollisuuksista toisiaan sekä yhtiötä kohtaan. Hyvin laadituista sopimuksista huolimatta yhtiöissä voi joskus syntyä riitaa erityyppisistä asioista ja liiketoiminnan suuntaviivoista. Osakeyhtiöiden isoimmat riidat liittyvät monesti osakkeenomistajien keskinäisiin erimielisyyksiin. Jos riitaisuuksiin ajaudutaan, olisi hyvä kyetä katsomaan isompaa kuvaa ja neuvotella ongelmista mahdollisimman rakentavasti. Osakkaiden tai osakkaan ja yhtiön välinen riita kannattaakin ratkaista ensisijaisesti neuvottelemalla. Neuvottelut on järkevää aloittaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sillä riitojen pitkittyessä alun perin yksinkertainenkin asia voi muuttua hyvinkin monimutkaiseksi. Jos neuvotteluissa ei päästä sopuun ja asia etenee tuomioistuinkäsittelyyn, voivat monimutkaiset riidat aiheuttaa suuria oikeudenkäyntikuluja. Riidan hävinnyt osapuoli voidaan velvoittaa maksamaan omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja huomattaviakin summia. Muun muassa kustannussyistä riidellessäkin on pyrittävä säilyttämään maltti. Jos riitatilanteeseen ajaudutaan ja siihen ei synny yhtiön sisällä ratkaisua, avustavat toimistomme asianajajat päämiehiämme niin riitaan liittyvissä neuvotteluissa, käräjäoikeuksissa kuin muutoksenhaku- ja erikoistuomioistuimissakin sekä välimiesmenettelyssä ympäri Suomen.
Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvissä projekteissa on mukana monesti useita eri toimijoita ja niihin liittyy usein sääntelyä eri oikeudenaloilta. Perinteisten asunto-, kiinteistö- ja rakentamisjuridiikan lisäksi rakennusprojekteihin liittyy kiinteästi muun muassa sopimusoikeus. Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyen onkin monesti solmittu paljon erityyppisiä sopimuksia esimerkiksi taloyhtiöiden, rakennusliikkeiden ja yksittäisten osakkeenomistajien ja mahdollisten kiinteistösijoittajien välillä. Kun rakennushankkeissa on osallisena monia eri toimijoita ja hankkeisiin liittyy erilaisia sopimuskokonaisuuksia, voi epäselvyyttä ja joskus riitojakin aiheutua eri tahojen oikeuksien ja velvollisuuksien määrittelemisestä ja toteuttamisesta. Myös erilaiset rakennusvaiheeseen liittyvät sopimukset ja lupa-asiat sekä myöhemmässä vaiheessa mahdolliset valitusprosessit saattavat olla haastavia ja monitahoisia kysymyksiä. Rakennusprojektien lisäksi myös kiinteistön ostaminen ja myyminen on etenkin yksityishenkilöille monesti merkittävä oikeustoimi, jonka onnistunut toteuttaminen vaatii laajan taustatyön tekemistä ja lainsäädäntöön perehtymistä. Riitoja rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyen puhkeaa tyypillisesti kaupanteon jälkeen, jos rakennuksessa ilmenee esimerkiksi kosteus- tai homevaurio. Tällaisissa tilanteissa vastuukysymysten selvittäminen voi olla vaikeaa. Kuten minkä tahansa riidan syntyessä, myös rakentamiseen- ja kiinteistöihin liittyviin riitoihin on järkevintä pyrkiä hakemaan ratkaisua neuvotteluteitse. Näin voidaan päästä sopuun edullisemmin, joustavammin ja nopeammin kuin riitauttamalla asia tuomioistuimessa. Rakentamiseen ja kiinteistöihin liittyvät kysymykset ovat Factan vahvaa osaamisaluetta ja saat meiltä asiantuntevat vastaukset kaikkiin rakentamis- ja kiinteistöjuridiikkaan liittyviin kysymyksiisi.
Asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien asunto-osakkeiden myyminen ja ostaminen ovat taloudellisesti merkittäviä sopimuksia myyjän ja ostajan välillä. Tällaisiin vaikutuksiltaan merkittäviin oikeustoimiin liittyy monesti myös vahvoja tunteita. Asuntokauppoihin liittyy suuria odotuksia ja valitettavasti joskus myös pettymyksiä, jos asunto ei vastaakaan ostajan odotuksia. Huolta voivat aiheuttaa esimerkiksi asuntokaupan jälkeen asunnon aiheuttamat terveysoireet tai muut huoneiston kuntoon liittyvät ongelmat. Yleisimpiä asuntokauppariitoihin johtavia virheitä ovat kaupanteon jälkeen asunnossa ilmenevät asunnon ominaisuuksiin liittyvät laatuvirheet kuten kosteus- tai homevauriot. Asunnossa katsotaan olevan virhe esimerkiksi silloin, jos se ei vastaa sitä mistä on sovittu tai myyjä on jättänyt kertomatta asuntoa koskevia olennaisia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen ostajan ostopäätökseen. Joskus voi käydä myös niin, että vasta kaupanteon jälkeen tulee ilmi sellainen vika tai vaurio, josta kumpikaan osapuoli ei ole ollut kauppaa tehdessään tietoinen. Vikojen tai puutteiden ilmetessä ostajan on tärkeää reklamoida myyjää havaitsemistaan virheistä, jotta ostajalla säilyy oikeus vedota niihin. Asuntokaupoista syntyvät riidat voivat pitkittyessään kehittyä hyvinkin hankaliksi. Asuntokauppariidoille on ominaista korkeat oikeudenkäynti- ja selvittelykustannukset etenkin silloin, jos riitaa ei saada nopeasti sovituksi.
Perintöä jaettaessa tunteet voivat helposti nousta pintaan ja aiheuttaa riitaa ja erimielisyyksiä sukulaisten välille. Monien vuosien takaiset tapahtumat saattavat yllättävälläkin tavalla nousta esiin omaisen kuoleman jälkeen. Perittävällä on elinaikanaan kuitenkin keinoja ennakoida ja välttää perillisten tulevia perintöriitoja. Eräs tällainen keino on hyvin laadittu testamentti, jolla perittävä voi etukäteen pätevällä tavalla määrätä omaisuuden siirtymisestä perillisille kuolemansa jälkeen, jolloin riitoja harvemmin pääsee syntymään. Perintöriitoja käsitellään käräjäoikeuksissa vuosittain kuitenkin huomattavia määriä. Suuri osa riidoista koskee sitä, kuka toimii kuolinpesän selvittäjänä tai jakajana. Joskus perillisten kesken erimielisyyksiä saattavat aiheuttaa myös esimerkiksi perittävän elinaikanaan tekemät lahjoitukset, kuten suosiolahjat. Perintönä jaettavaan omaisuuteen kuuluu usein myös tunnearvoltaan tärkeitä esineitä, joihin kytkeytyy muistoja ja joiden jakaminen voi aiheuttaa erimielisyyksiä. Vielä perinnönjaon toimittamisen jälkeenkin itse jakopäätös voi aiheuttaa tyytymättömyyttä perillisten keskuudessa. Myös perintökaari asettaa perinnönjaolle tiettyjä muotovaatimuksia ja perinnönjaon jälkeen tyytymättömyyttä voikin syntyä jaon sisällön lisäksi myös sen muodosta. Jos jakoa on tarvetta moittia, on tämä tehtävä nostamalla kanne käräjäoikeudessa kuuden kuukauden kuluessa jaon toimittamisesta. Factan asianajajilla on pitkäaikainen kokemus perintöoikeudellisten riitojen ja toimeksiantojen hoitamisesta.
Avioliiton päättyessä avioeroon tulee puolisoiden välillä ratkaistavaksi monenlaisia kysymyksiä. Yksi tällainen kysymys on omaisuuden jakaminen puolisoiden kesken, jota kutsutaan avioerotilanteessa ositukseksi. Osituksesta on laadittava ositussopimus. Omaisuuden jakaminen saattaa joskus aiheuttaa syviäkin erimielisyyksiä entisten aviopuolisoiden välille, eikä ositussopimus aina synny helposti. Myös aviopuolisoiden yhteiset lapset ja heidän asumisensa sekä muut lapsiin liittyvät järjestelyt avioerotilanteessa saattavat aiheuttaa riitaisuuksia puolisoiden välille. Asioista olisikin hyvä sopia kaiken varalta etukäteen jo silloin, kun asiat ovat vielä hyvin. Neuvotteluhalukkuus voi olla hyvinkin vähäinen siinä vaiheessa, kun riita on jo päässyt kärjistymään. Jos asiat kuitenkin etenevät siihen pisteeseen, ettei sovinto ole enää mahdollinen, voidaan avioerotilanteessa ositusta varten määrätä pesänjakaja, joka tekee omaisuuden osalta asiassa lopullisen osituspäätöksen. Joskus erotilanteissa voidaan tarvita ulkopuolisen neuvoja ja apua myös ilman varsinaista pesänjakajan määräystä. Ulkopuolinen voi usein tuoda asioihin erilaisia näkökantoja ja auttaa osapuolia heidän oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa selvittämisessä ja toteuttamisessa avioerotilanteessa. Factan asianajajilla on pitkäaikainen kokemus avioeroriitojen sovittelusta, osapuolten avustamisesta ja pesänjakajana toimimisesta.
Yhteisomistussuhteesta on kyse silloin, kun kaksi tai useampi henkilö omistaa yhdessä omaisuutta, esimerkiksi kiinteistön tai asunnon. Yhteisomistajuus on helppoa, kun se perustuu realistiseen suunnitteluun ja avoimeen neuvotteluun. Yhteisomistukseen saattaa kuitenkin liittyä myös ongelmia, jotka on syytä tiedostaa etukäteen jo ennen yhteisomistussuhteiden perustamista. Joskus esimerkiksi kesämökkikiinteistön yhteisomistajuuteen saattaa liittyä varjopuolia, kun omistajia on useita ja heillä on asioista erilaisia näkemyksiä. Kiistaa saattaa aiheuttaa esimerkiksi se, kuka milloinkin saa mökkiä käyttää, miten oleskeluvuorot mökillä jaetaan tasapuolisesti tai kuka päättää mökillä tehtävistä korjaustöistä. Kiinteistöjen yhteisomistuksen lisäksi tyypillinen esimerkki jaottomasta yhteisomistuksesta on jakamaton kuolinpesä, jossa kukaan ei omista pesän omaisuudesta mitään tiettyä omaisuuserää, vaan ainoastaan osuuden pesästä kokonaisuudessaan. Yhteisomistussuhteiden lisäksi myös tällaisten suhteiden purkaminen voi olla hankalaa ja aiheuttaa riitaisuuksia. Pahimmassa tapauksessa yhteisomistusriidat päätyvät tuomioistuimen ratkaistavaksi. Factan asiantuntijat ovat apunasi myös yhteisomistusriitatilanteissa.
Tavaroiden ja tuotteiden laadusta, ominaisuuksista sekä tuotteiden palauttamisesta tai asiakkaan saaman palvelun laadusta voi joskus tulla kiistaa ostajan ja myyjän välille. Kun tavaran tai palvelun ostajana on yksityishenkilö ja myyjänä elinkeinonharjoittaja, on kyse kuluttajakaupasta. Tällaisia kauppoja sääntelee erityisesti kuluttajien suojaksi säädetty kuluttajansuojalaki. Suomessa on kehitetty kattava kuluttajariitojen ratkaisujärjestelmä, joka alkaa Kuluttajaviraston tarjoamasta informaatiosta ja päättyy toisinaan kuluttajalle maksuttomaan Kuluttajariitalautakuntaan. Varsinaisen lautakuntakäsittelyn vaihtoehtona kuluttaja voi myös olla suoraan yhteydessä myyjään, mikä onkin toimivin tapa lähteä ratkomaan kuluttajariitakysymyksiä myös siinä tapauksessa, että asia myöhemmin saatettaisiin Kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn. Factan kokeneet asiantuntijat avustavat asiakkaitamme erilaisia kulutustavaroita ja -palveluita koskevien erimielisyyksien ratkomisessa kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välillä.
Velkomusta koskevat asiat voivat olla hyvin erityyppisiä. Usein velkomustilanteessa kyse on tavanomaisesta laskusaatavasta, jota velallinen ei syystä tai toisesta ole maksanut. Jos velallinen ei itse ilmaise syytä sille, miksi hän ei ole maksanut erääntynyttä saatavaa, voidaan saatavalle hakea tuomio käräjäoikeudesta. Tuomion avulla saatavaa on mahdollista ryhtyä perimään ulosottoteitse. Suuri osa velkomuksista onkin tällaisia niin sanottuja selviä ja riidattomia saatavia. Kuitenkin myös saatavan kohteesta voi olla riitaa ja eri käsityksiä velkasuhteen osapuolten kesken. Jos itse velan kohteesta, suuruudesta tai erääntymisestä on erimielisyyttä, voi velkomusriidasta kehkeytyä hyvinkin monimutkainen. Factan asiantuntijoilla on pitkä kokemus asiakkaiden avustamisessa erilaisissa velkomusriidoissa ja voit kääntyä puoleemme, jos sinulla herää kysymyksiä velkomuksiin liittyen.

Riita- ja oikeudenkäyntiasioissa sinua palvelevat

Lisätietoa yrittäjien pykäläviidakosta