Ollakseen juridisesti pätevä, avioehtosopimus on laadittava avioliittolain 66 §:ssä säädettyjä muotomääräyksiä noudattaen. Lain mukaan avioehtosopimuksen on oltava

1) kirjallinen;

2) päivätty;

3) molempien puolisoiden allekirjoittama; ja

4) kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama.

Näiden vaatimusten lisäksi avioehtosopimus on rekisteröitävä Digi- ja väestötietovirastossa, jotta sopimus astuisi voimaan. Digi- ja väestötietovirasto ei avioehtosopimusta rekisteröidessään tutki avioehtosopimusta muotovirheiden varalta, joten rekisteröinti ei takaa sopimuksen pätevyyttä.

Millaisia vaikutuksia laissa säädettyjen muotomääräysten noudattamatta jättämisellä sitten voi olla? Pääperiaate on, että muotomääräyksen sivuuttamisesta seuraa oikeustoimen pätemättömyys. Muotovirhe ei kuitenkaan sellaisenaan tuota pätemätöntä avioehtosopimusta, vaan sopimuksen pätemättömyys edellyttää väitettä muotovirheestä. Avioehtosopimuksen osalta tämä merkitsee sitä, että jos aviopuolisoille tai kuolinpesän osakkaille tulee riitaa avioehdon tulkinnasta tai siitä, onko muotomääräykset laissa säädetyllä tavalla täytetty ja asia tällaisen riidan vuoksi päätyy tuomioistuimeen ratkaistavaksi, ei tuomari voi ottaa muotomääräyksiä rikkovan avioehtosopimuksen sisältöä päätöstä tehdessään huomioon.

Oikeuskirjallisuudessa on katsottu, ettei muotovirhe kuitenkaan aina aiheuta avioehdon pätemättömyyttä. Esimerkiksi, jos toinen puolisoista on tahallaan aiheuttanut sopimuksen muotovirheen ja pyrkinyt sen avulla hyötymään tulevaisuudessa toisen puolison kustannuksella, ei muotovirhe aiheuta tällaisessa tilanteessa automaattisesti avioehdon pätemättömyyttä. Vilpillisen mielen taustalla voi olla esimerkiksi toive siitä, että epärehellisesti menettelevä puoliso saisi muotovirheeseen vetoamalla avioehdon tarvittaessa pätemättömäksi, jos avioehto osituksen tullessa ajankohtaiseksi osoittautuisikin hänen kannaltaan epäedulliseksi.

Koska lähtökohtaisesti muotovirheestä seuraa kuitenkin pätemättömyys, on tärkeää varmistua siitä, että avioehto laaditaan laissa edellytetyllä tavalla. Tämän vuoksi avioehdon laatiminen kannattaa antaa asianajajan tehtäväksi. Voit kääntyä toimistomme puoleen avioehto- ja muiden perhevarallisuuteen liittyvien sopimusten laatimiseen liittyvissä asioissa ja varmistua siitä, että sopimukset täyttävät laissa asetetut edellytykset ja toteuttavat tekijänsä tahdon. Muiden ohella AA, VT Pertti Dunder laatii asiakkaillemme sopimukset kaikkien elämäntilanteiden varalle.