Alakoululuokka teki opintomatkan kalliomaalauksille, jonne piti kävellä kiemuraisia metsäpolkuja pitkin. Yksi oppilaista ei pystynyt kävelemään pitkiä matkoja ja koulun rehtori päätti, ettei poika pääse lainkaan mukaan retkelle. Kalliomaalauksille olisi kuitenkin päässyt myös esteettömästi vesiteitse, mutta tällaista mahdollisuutta ei oppilaalle edes yritetty järjestää. Sen sijaan hänelle tarjottiin mahdollisuutta mennä pelaamaan avustajan kanssa frisbeegolfia.

Oppilaan äiti valitti rehtorin ja koulun toiminnasta ensin kunnan sivistyslautakuntaan ja sen jälkeen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu totesi kunnan syyllistyneen syrjintään ja yhdenvertaisuusvaltuutetun esityksestä kunta joutui maksamaan oppilaalle hyvityksenä syrjinnästä 1 500 euroa.

Taustalla on yhdenvertaisuuslaissa säädetty velvollisuus kohtuullisten mukautusten toteuttamisesta, jota koulu ei tapauksessa ollut noudattanut. Lain mukaan viranomaisen, koulutuksen järjestäjän, työnantajan sekä tavaroiden tai palvelujen tarjoajan on tehtävä asianmukaiset ja kulloisessakin tilanteessa tarvittavat kohtuulliset mukautukset, jotta vammainen henkilö voi yhdenvertaisesti muiden kanssa asioida viranomaisissa sekä saada koulutusta, työtä ja yleisesti tarjolla olevia tavaroita ja palveluita sekä suoriutua työtehtävistä ja edetä työuralla. Kohtuullisten mukautusten epääminen on syrjintää. Luokkaretkitapauksessa katsottiin, että koulun olisi ollut mahdollista toteuttaa kohtuulliset mukautukset ja sen olisi tullut ryhtyä näihin mukautuksiin, jotta vammainen oppilas olisi päässyt mukaan retkelle. Koska mukautukset evättiin, vaikka niiden toteuttaminen olisi ollut kohtuullista, oli kyse syrjinnästä, josta kunta koulutuksen järjestäjänä joutui korvausvastuuseen.

Kohtuullisten mukautusten vaatimus koskee myös työelämää ja mukautusten tarpeen arviointi ja niiden toteuttaminen ovat työnantajan velvollisuus. Käytännössä työpaikoilla kohtuullisten mukautusten vaatimus tarkoittaa esimerkiksi sitä, että työnantajan on tarvittaessa mukautettava fyysistä työympäristöä, työoloja, työn organisointia, työaikajärjestelyjä, työmenetelmiä tai -välineitä sekä tarvittaessa ryhdyttävä apuvälineisiin, opastukseen, koulutukseen tai avustamiseen liittyviin toimenpiteisiin, jotta vammaisen henkilön ihmisoikeudet ja perusvapaudet tulevat turvatuiksi yhdenvertaisesti muiden kanssa. Mukautukset ovat luonteeltaan tilanne- ja tapauskohtaisia.

Velvollisuus kohtuullisiin mukautuksiin kohdistuu sekä palkkaamistilanteisiin, jo työsuhteessa olevaan vammaiseen työntekijään että myöskin työsuhteen päättämistä koskeviin tilanteisiin. Vammaisen henkilön mahdollisesti tarvitsemat mukautukset eivät saa esimerkiksi vaikuttaa työhönotto- tai irtisanomispäätökseen.

Edellytyksenä mukautustoimenpiteiden tekemiselle on, ettei niistä aiheudu työnantajalle kohtuutonta rasitetta, eikä niitä voi tehdä myöskään merkittävästi muiden työntekijöiden kustannuksella. Työnantaja ei voi esimerkiksi lähtökohtaisesti yksipuolisin toimin muuttaa heikentävästi muiden työntekijöiden työsuhteen olennaisia ehtoja, vaikka se olisi tarpeen vammaisen työntekijän mukautusten toteuttamiseksi.

Myös työsuhteen kesto vaikuttaa työnantajan velvollisuuteen toteuttaa kohtuullisia mukautuksia. Velvollisuus on laajempi, kun työntekijää ollaan palkkaamassa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen tai työsuhde on jo jatkunut pitkään. Mukautusten toteuttamisesta aiheutuvat kustannukset ja muut merkitykselliset seikat huomioon ottaen kohtuuttomaksi muodostuvien mukautusten tekemiseen ei ole velvollisuutta, mutta kynnys mukautusten toteuttamiseen on matalampi, jos kyseessä on pitkään jatkunut työsuhde tai toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen palkattava työntekijä.

Kohtuullisten mukautusten arvioiminen ei ole aivan helppoa, sillä laista saa vain vähän johtoa siitä, mitä kohtuulliset mukautukset tarkoittavat käytännössä. Mukautusten ohella työnantajan tulee myös kyetä arvioimaan, onko kyseessä ylipäätään sellainen vammaisuus, joka edellyttää mukautusten toteuttamista. Meillä Factassa on pitkä kokemus työoikeudellisten asioiden hoitamisesta ja työnantajien avustamisesta erilaisissa työntekijöihin liittyvissä kysymyksissä. Jos kaipaat apua sen arvioimiseen, tulisiko jonkun työntekijän kohdalla ryhtyä kohtuullisiin mukautuksiin tai miten mukautukset käytännössä toteutetaan, voit kääntyä esimerkiksi AA, VT Jouko Juntusen puoleen. Tulkinnanvaraisissa tilanteissa on hyvä varmistua siitä, ettei toimenpiteissä tai niiden epäämisessä syyllistytä laissa kiellettyyn syrjintään ja että työntekijöitä kohdellaan yhdenvertaisesti ja asianmukaisesti.