Ympäristölainsäädännössä on meneillään monia mielenkiintoisia uudistushankkeita. Tässä katsaus ympäristönsuojelun valmisteilla olevaan lainsäädäntöön:

Yhden luukun periaate

Hallituksen kärkihankkeena olevassa ”Yhden luukun mallissa” lupa-asiakas asioisi eri viranomaisten kanssa yhdeltä asiointipisteeltä eli ”luukulta”, josta voisi hoitaa kaikki tiettyyn hankkeeseen tarvittavat luvat kerralla. Yhden luukun palvelujen toteuttamisen lähtökohta on hallituksen linjaus suuria ja keskisuuria hankkeita koskevien ympäristölupa- ja valvontatehtävien kokoamisesta valtakunnalliselle viranomaiselle. Uudistus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena on, että eri menettelyjen yhteensovittaminen ja yhdistäminen tekisi lupa-asioinnista asiakkaalle mahdollisimman sujuvaa. Hankkeen toteuttaminen vaatii viranomaisilta sähköisen asioinnin kehittämistä. Hallituksen esitys yhdennetyistä ympäristömenettelyistä on tarkoitus antaa eduskunnalle keväällä 2018.

Ympäristönsuojelulain uudistamistyö jatkuu

YSL:n uudistaminen on edennyt vaiheittain. Meneillään olevassa uudistuksen 3. vaiheessa pyritään parantamaan ympäristölupahakemusten laatua ja sekä viranomaisten keskinäistä että viranomaisen ja toiminnanharjoittajien välistä yhteistyötä. Sujuvoittaminen jatkuu esimerkiksi karsimalla päällekkäisyyksiä ja ottamalla käyttöön yksinkertaisempia menettelyjä. Ympäristölupamenettelyä on tarkoitus sujuvoittaa. Eläinsuojien osalta pohditaan osittain kevyempää ilmoitusmenettelyä. Luvanvaraisuuskynnyksen nostamismahdollisuuksia selvitetään eräiltä vähän ympäristövaikutuksia aiheuttavilta toiminnoilta ja toiminnoilta, joiden ympäristönsuojeluvaatimukset voidaan ottaa huomioon toisessa lupamenettelyssä.

YVA-lain odotettu uudistus

Hallituksen esitys uudeksi YVA-laiksi on annettu joulukuussa 2016. Uudistuksella pyritään helpottamaan hankkeiden ympäristövaikutusten arviointia ja samalla painottamaan enemmän merkittäviä ympäristövaikutuksia. YVA-prosessiin ehdotetaan monia muutoksia, mm. ennakkoneuvottelumenettelyä. Prosessia keventäisivät ja nopeuttaisivat mm. YVAn ja hankekaavoituksen ympäristövaikutusten arvioiminen samassa menettelyssä ja Natura-arvioinnin yhdistäminen YVA-menettelyyn. Ympäristöluvassa tulisi mainita YVAn perusteltu päätelmä, eli YVAn huomioonottamista luvassa vahvistettaisiin.

Jätelakiin muutoksia

Hallitusohjelman tavoitteena on rajata kunnille jätelaissa annetut yksinoikeudet asumisessa syntyviin jätteisiin alueelliset erityispiirteet huomioon ottaen. Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että kunnan vastuulta poistuisivat sosiaali- ja terveyspalveluissa ja koulutustoiminnassa syntyvät yhdyskuntajätteet sekä valtion, kuntien, seurakuntien ja muiden julkisoikeudellisten yhteisöjen sekä julkisoikeudellisten yhdistysten hallintoja palvelutoiminnassa syntyvät muut kuin em. yhdyskuntajätteet. Lisäksi kunnan vastuulta poistuisi velvollisuus maa- ja metsätalouden vaarallisten jätteiden vastaanottoon. Jätehuollon järjestäminen siirtyisi jätteen tuottajien ja kiinteistön haltijoiden vastuulle. YM:n teettämän vaikutusten arvioinnin perusteella suurten jäteyritysten toimintaedellytykset todennäköisesti paranisivat, mutta pienten, erityisesti pelkkien kuljetusyritysten, toimintaedellytykset saattaisivat heiketä. Kuntien jätelaitosten toimintaedellytykset todennäköisesti huononisivat.

Jätteiden hyödyntäminen maanrakentamisessa laajenee

Jätteiden hyödyntämismahdollisuuksien laajentaminen maanrakentamisessa on osa hallitusohjelman kiertotaloutta ja kierrätystä edistävää kärkihanketta. Mahdollisia uusia käyttökohteita olisivat esim. varasto- ja teollisuusrakennusten pohjarakenteet, yksityis- ja metsäautotiet, meluesteet ja tuhkien käyttö maa-aineisten stabiloinnissa. Myös uusien jätemateriaalien lisäämistä harkitaan.