Konsultin korvausvastuu tilaajalle aiheutuneista vahingoista perustuu usein suunnittelusopimuksen sopimusmääräyksiin. Sopimuksissa konsultin vahingonkorvausvastuu määritellään puolestaan vakiintuneesti konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen KSE 2013 mukaisesti, jotka sisältävät tavanomaisesta vahingonkorvauskäytännöstä poikkeavia vastuunrajoituslausekkeita. KSE 2013 -ehtojen tunteminen on tärkeää, sillä ehdoissa on muun muassa rajattu konsultin vahingonkorvausvastuun yläraja vahinkotilanteissa.

KSE-ehtojen mukaan konsultin vahingonkorvausvastuun yläraja on enintään kyseessä olevaa toimeksiantoa koskevan konsultin kokonaispalkkion suuruinen. Ilman tällaista vastuunrajoituslauseketta konsultin vastuu on lähtökohtaisesti rajoittamatonta, jolloin virheen aiheuttama vahinko voi muodostua konsultille hyvinkin raskaaksi verrattuna suunnittelutoimeksiannon laskutukseen.

Lisäksi on tavanomaista, että konsultilla on vahingonkorvausriskien hallitsemiseksi vastuuvakuutus. Konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksissa viitataan yleensä KSE-ehtoihin, jotka tyypillisesti toimivat lähtökohtana konsultin tilaajalle aiheuttamien vahinkojen korvattavuuden arvioinnissa vastuuvakuutuksesta. Korvattavuuteen vaikuttavat lisäksi luonnollisesti myös vakuutukseen sisältyvät rajoitusehdot.

Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE antaa ratkaisusuosituksia vakuutuskorvauksiin liittyvissä riitatilanteissa. FINE on aiemmin tänä vuonna antanut konsulttivastuuvakuutuksen rajoitusehtoa koskevan ratkaisusuosituksen (FINE-041483), jossa oli kysymys konsultin suunnitteluvirheestä aiheutuneiden vahinkojen korvattavuudesta. Tapauksessa konsulttiyhtiö A Oy oli vastannut pysäköintitalon arkkitehtisuunnittelusta. Suunnittelussa oli havaittu virhe, jonka korjaaminen aiheutti A Oy:n sopimuskumppanina olleelle tilaaja B Oy:lle lisä- ja muutostöistä johtuvia kustannuksia. B Oy vaati A Oy:ltä korvauksia näistä virheellisen suunnitelman seurauksena syntyneistä työkustannuksista.

A Oy haki B Oy:n vaatimien kustannusten kattamiseksi korvausta konsulttitoiminnan vastuuvakuutuksestaan. Vakuutusyhtiö ilmoitti kuitenkin korvaavansa vain osan aiheutuneista kustannuksista vedoten vakuutuksen rajoitusehtoon, jonka mukaan vakuutuksesta ei korvata toimeksiantosopimukseen perustuneen konsulttityön korjaamiseksi suoritettua työtä tai työn uudelleen suorittamista. Tällainen ehto, jossa rajataan konsultin alkuperäiseen toimeksiantoon liittyvän virheellisen tai puutteellisen työsuorituksen uudelleen tekeminen ja korjaaminen korvattavuuden ulkopuolelle, on yleinen.

FINEn arvioitavana oli kysymys siitä, olivatko urakoitsija B Oy:n työkustannuksista aiheutuneet kulut seurausta vastuuvakuutuksen rajoitusehdon piirissä olevasta A Oy:n konsulttityön työvirheiden korjaamisesta vai oliko kyseessä suunnitteluvirheestä johtuvat muut ylimääräiset kustannukset, jotka tuli korvata vakuutuksesta. Ratkaisusuosituksen mukaan rajoitusehdon piiriin kuului korjaussuunnitelman laatimiseen käytetty työpanos. Sen sijaan uudelleen asentamiseen liittyvät kustannukset olivat vakuutuksesta korvattavia kustannuksia.

Konsulttitoimintaa harjoittavan yrittäjän sekä tilaajan on syytä olla tietoisia KSE- ja vakuutusehtoihin sisältyvistä rajauksista, jotta vahinkotilanteissa vältyttäisiin molempien liiketoimintaan vaikuttavilta ikäviltä yllätyksiltä.  Asianajotoimisto Facta Oy:n AA, VT Jaakko Dunder on perehtynyt erityisesti vahingonkorvaus- ja vakuutusoikeuteen ja avustaa päämiehiämme erilaisissa vahinkotilanteissa. Liiketoimintaan sisältyvien riskien ennakoimiseksi yrityksen on suositeltavaa ottaa vastuuvakuutus, joihin liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä toimistomme puoleen. Meillä on osaamista, joka mahdollistaa päämiestemme avustamisen hankalimmissakin vahingonkorvaus- ja vakuutuskysymyksissä sekä takaa asioiden menestyksekkään hoitamisen.